Vláda schválila návrh Dohody o spolupráci SR s ESA


Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 2. decembra 2009 prerokovala a schválila návrh na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou vesmírnou agentúrou o spolupráci vo výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely, ktorého predkladateľom bol podpredseda vlády a minister školstva SR, prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

Účelom tejto Dohody je vytvoriť právny rámec pre spoluprácu medzi Slovenskou republikou a ESA v oblasti výskumu a mierového využívania kozmického priestoru a podmienky na realizáciu vzájomne prínosných spoločných projektov.

Podľa Dohody sú za hlavné oblasti ponúkajúce potenciálne možnosti spolupráce považované:

a) kozmická veda, najmä astronómia a astrofyzika, výskum slnečného systému a fyzika vzťahov Slnko – Zem,
b) výskum pozorovania Zeme a jeho aplikácie, najmä monitorovanie životného prostredia, meteorológia, aeronómia a geoinformatika, riadenie katastrof,
c) telekomunikácie vrátane poskytovania služieb a družicovej navigácie,
d) výskum v mikrogravitácii, najmä kozmická biológia a medicína a spracovanie materiálov vrátane vývoja pokročilých zliatin a materiálových architektúr vhodných na použitie v kozmickom priestore,
e) vývoj technológií vrátane softvéru a hardvéru,
f) inžinierstvo a využívanie pozemského segmentu.

Okrem iného bude spolupráca tiež zahŕňať aj:

a) poskytovanie štipendií, ktoré umožnia vybraným pracovníkom ktorejkoľvek zo strán zúčastniť sa na výcviku alebo iných technických alebo vedeckých činnostiach v inštitúciách navrhnutých poskytujúcou stranou,
b) výmenu expertov s cieľom ich účasti na štúdiách,
c) organizovanie spoločných konferencií a sympózií,
d) spoločnú propagáciu využívania produktov a služieb vyvinutých v rámci programov agentúry,
e) podporovanie vzdelávacích činností v oblasti kozmickej vedy a technológií,
f) poskytovanie stanovísk a pomoci expertov pri riadení kozmických projektov.

Slovenská republika bude zároveň prizvaná k účasti na zasadaniach rady agentúry na ministerskej úrovni ako pozorovateľ, pričom jej budú poskytnuté všetky príslušné dokumenty a návrh programu zasadania, ktoré majú k dispozícii členské štáty a ktoré jej umožnia zapájať sa do týchto zasadaní.

Z dohody nevyplývajú pre Slovenskú republiku žiadne priame finančné záväzky. Slovenským odborníkom sa však otvoria možnosti bližšej spolupráce so špičkovými európskymi odborníkmi v oblasti vesmírneho výskumu a vývoja, čo bude znamenať možnosť získavať prístup k výsledkom výskumu zameraného hlavne na kozmickú vedu, pozorovanie Zeme, telekomunikácie, mikrogravitáciu, vývoj nových technológií a inžinierstvo. Uvedená dohoda bude mať zároveň pozitívny dopad aj na podnikateľskú sféru na Slovensku.

Orgánom zodpovedným za vykonávanie tejto Dohody bude Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Uvedený materiál, ako aj záverečné komuniké z rokovania vlády môžete nájsť na oficiálnej webstránke Úradu vlády SR.

Ďalšie informácie:

Oficiálna webová stránka Úradu vlády SR http://www.government.gov.sk

Rokovania vlády SR – http://www.rokovania.sk
Vznik Komisie pre účasť SR na spolupráci s ESA


Necelé dva mesiace po schválení vládneho návrhu spolupráce Slovenska s ESA vymenoval podpredseda vlády a minister školstva SR prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. členov Komisie pre účasť Slovenskej republiky na spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou.

Predsedom komisie sa stal generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva SR prof. h. c. prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc. Komisiu ďalej tvoria zástupcovia vybraných ministerstiev, Úradu vlády SR, Slovenskej akadémie vied, Slovenskej rektorskej konferencie, Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií a Zväzu priemyslu Slovenska.

Na základe uznesenia, ktoré prijala vláda SR na svojom zasadnutí dňa 15. júla 2009, bude prvou úlohou novovzniknutej komisie pripraviť do dvoch mesiacov po jej zriadení návrh na uzatvorenie dohody o spolupráci medzi vládou SR a Európskou vesmírnou agentúrou, ktorý má predložiť vláde SR na schválenie podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj.

Členovia Komisie pre účasť SR na spolupráci s ESA:

prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc., Ministerstvo školstva SR (predseda komisie)
Ing. Benedikt Badánik, PhD., Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
RNDr. Pavol Bielek, DrSc., Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ing. Ivan Georgiev, PhD., Ministerstvo hospodárstva SR
Ing. Alexander Jurnečka, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Ing. Juraj Lapin, DrSc., Slovenská akadémia vied
Ing. Ján Sokol, Ministerstvo obrany SR
Mgr. Daniel Straka, Úrad vlády SR
prof. Ing. Ján Tuček, CSc., Slovenská rektorská konferencia
Ing. Peter Vasilko, Zväz priemyslu Slovenska
MA. Radovan Znášik, Ministerstvo životného prostredia SR
JUDr. Zuzana Žitná, Ministerstvo zahraničných vecí SR

Ďalšie informácie:

Oficiálna webová stránka Ministerstva školstva SR http://www.minedu.sk
Vláda schválila návrh spolupráce Slovenska s ESA


Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 15. júla 2009 prerokovala a schválila materiál s názvom Návrh na účasť Slovenskej republiky na spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou, ktorého predkladateľom bol podpredseda vlády a minister školstva SR, prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

Súčasťou schváleného materiálu je aj návrh štatútu Komisie pre účasť Slovenskej republiky na spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou, ktorá bude poradným orgánom Ministerstva školstva SR pre zabezpečovanie spolupráce s ESA. Členmi komisie budú zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, organizácií výskumu a vývoja sektora vysokých škôl, štátneho sektora (vrátane SAV), podnikateľského sektora výskumu a vývoja a podnikov, ktoré majú vzťah k vesmírnym aktivitám SR. Členov komisie vymenuje minister školstva SR.

Zriadením Komisie poverila vláda SR podpredsedu vlády a ministra školstva, ktorému zároveň uložila, aby do dvoch mesiacov po zriadení Komisie predložil vláde SR návrh na uzatvorenie dohody o spolupráci SR a ESA.

Uvedený materiál, ako aj záverečné komuniké z rokovania vlády môžete nájsť na oficiálnej webstránke Úradu vlády SR.

Ďalšie informácie:

Oficiálna webová stránka Úradu vlády SR http://www.government.gov.sk

Rokovania vlády SR – http://www.rokovania.sk

Oficiálna webová stránka Ministerstva školstva SR http://www.minedu.sk

Internetový portál Geoinformatika.sk http://www.geoinformatika.sk
Príprava dohody o spolupráci Slovenska s ESA


Od 28. mája 2009 je v legislatívnom procese Návrh na uzatvorenie dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou vesmírnou agentúrou, ktorý predkladá Ministerstvo školstva SR. Uvedená dohoda o spolupráci s najprestížnejšou európskou organizáciou zaoberajúcou sa výskumom vesmíru by mala byť prvým a základným dokumentom pre ďalší rozvoj kozmonautiky a kozmického výskumu na Slovensku.

Medzirezortné pripomienkové konanie bude ukončené 15. júna 2009. Podrobnejšie informácie, ako aj uvedený materiál môžete nájsť na oficiálnej stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


Pracovné stretnutie "Kozmický výskum na Slovensku"


Dňa 15. apríla 2009 sa na akademickej pôde Žilinskej univerzity v Žiline uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov ministerstiev a organizácií výskumu a vývoja s názvom "Kozmický výskum na Slovensku". Jeho výsledkom bolo záverečné komuniké s nasledovným obsahom.

Záverečné komuniké:

      Na pozvanie Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov sa v zasadačke vedeckej rady dňa 15. apríla 2009 konalo pracovné stretnutie zástupcov ministerstiev a organizácií výskumu a vývoja s názvom Kozmický výskum na Slovensku.
     Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia ministerstiev, univerzít, organizácií výskumu a vývoja a komerčnej sféry, odborníci zaoberajúci sa kozmickým výskumom. Menný zoznam je priložený v prezenčnej listine. Stretnutiu predsedal p. Bohuslav Chrenko.

      Ústrednou témou bolo navrhnúť inštitucionálne usporiadanie aktivít smerujúcich k začleneniu Slovenska do Európskej kozmickej agentúry (ESA).
      Hlavným cieľom bola výmena názorov, zdieľanie skúseností a diskusia o krokoch smerujúcich k plnému začleneniu Slovenska do programov ESA. Tento problém je považovaný za kľúčový všetkými zainteresovanými účastníkmi v oblasti kozmického výskumu. Rovnako táto téma vyvoláva aj široký záujem laickej verejnosti.

      So zreteľom k výsledkom slovenských pracovísk dosiahnutých v rámci programu Interkozmos, počas letu prvého slovenského kozmonauta Ivana Bellu v rámci misie Štefánik a ďalších samostatných výskumných úloh, vedomí si toho, že Slovenská republika sa od roku 2004 stala plnoprávnym členom Európskej únie, účastníci konštatujú, že Slovensko potrebuje obnoviť záväzky pre vesmírny výskum a poskytovať mu stabilnú a udržateľnú podporu s reálnym rozpočtom a dostatočnými zdrojmi.

      Vzhľadom k tomu, že rozsah ľudských, technických a finančných zdrojov, ktoré sú potrebné pre činnosti v oblasti vesmíru je taký, že tieto zdroje sú za hranicami prostriedkov Slovenskej republiky rovnako ako ktoréhokoľvek jednotlivého európskeho štátu je potrebné využiť možnosť mnohostrannej medzinárodnej spolupráce, ktorú umožňuje členstvo v Európskej kozmickej agentúre.

      Účastníci, s cieľom povzbudiť, vyzývajú štátne orgány, vedecké pracoviská, rovnako aj jednotlivcov k využitiu možností spolupráce v rámci Európskej kozmickej agentúry v oblasti mierového využívania vesmíru.

      Účastníci privítali rokovania Ministerstva školstva SR so zástupcami ESA a predpokladajú úspešné zakončenie prístupových rozhovorov a podpis zmluvy o spolupráci s ESA v blízkej dobe.

      Účastníci ďalej navrhujú založiť Slovenskú kozmickú kanceláriu a Komisiu pre vesmírne aktivity SR pri Ministerstve školstva SR a pokračovať v snahe o hlbšie začlenenie Slovenska do Európskej kozmickej agentúry.

      Záverom zasadania účastníci poďakovali organizátorom za vynikajúcu organizáciu stretnutia a za ich pohostinnosť.

Pracovného stretnutia sa zúčastnili:

Ing. Benedikt Badánik, PhD.
Plk. gšt. Ing. Ivan Bella
Prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.
Ing. Bohuslav Chrenko
Tomáš Ivančík
Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD.
Prof. Ing. Dušan Kevický, CSc.
Matúš Kocka
Ing. Július Kotoč
Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.
RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc.
Ing. Štefan Májek
RNDr. Ľuboš Ryban
Prof. Ing. František Schlosser, CSc.
Ing. Peter Škrobánek, CSc.
Ing. Peter Vasilko
Ing. Juraj Zahradnik


Rokovanie so zástupcami ESA v Bratislave


V súvislosti s prípravami pre nadviazanie prvotnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) sa dňa 10. decembra 2008 uskutočnilo v Bratislave rokovanie zástupcov Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva SR, zástupcov slovenských organizácií výskumu a vývoja so zástupcami ESA. Delegáciu ESA privítal na pôde Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky MŠ SR, prof. h. c. prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc. Európsku vesmírnu agentúru na rokovaní zastupovali:

Peter Hulsroj, riaditeľ pre právne otázky a vonkajšie vzťahy (vedúci delegácie ESA)
Chris de Cooker, vedúci oddelenia pre medzinárodné vzťahy
Annabelle Fonseca, oddelenie pre medzinárodné vzťahy
Catherine Baudin, zástupkyňa právneho oddelenia ESA

Súčasťou rokovania boli aj nasledovné prezentácie slovenských pracovísk výskumu a vývoja o ich možnostiach zapojiť sa do vesmírneho výskumu:

a) pozorovanie Zeme – diaľkový prieskum ZemeDoc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., Geografický ústav SAV,
b) kozmická fyzikaprof. RNDr. Karel Kudela, DrSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV,
c) výskum Marsuprof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,
d) lekársko-biologické vedyRNDr. Richard Kvetňanský, DrSc., Ústav experimentálnej endokrinológie SAV.

Na rokovaní taktiež vystúpili predstavitelia ESA, ktorí informovali zúčastnených o právnych aspektoch a finančných požiadavkách, ktoré musí Slovensko splniť v spojitosti s nadviazaním spolupráce s Európskou vesmírnou agentúrou.


Stretnutie európskych ministrov pre vesmírne záležitosti v Kourou


Pod záštitou francúzskej ministerky pre vyššie vzdelávanie a výskum Valérie Pecresse sa 20. – 22. júla 2008 uskutočnilo v Kourou vo Francúzskej Guyane neformálne stretnutie ministrov, resp. zástupcov európskych ministerstiev zodpovedných za otázky týkajúce sa vesmírnych záležitostí. Slovenskú republiku, ako jednu z posledných európskych krajín, ktoré nemajú s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) podpísanú nijakú oficiálnu zmluvu o spolupráci, zastupoval na stretnutí generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva SR, prof. h. c. prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc.

Valérie Pecresse na záverečnej tlačovej konferencii uviedla, že Slovensko, Slovinsko, Cyprus a Malta začali vážne uvažovať o nadviazaní prvotnej spolupráce s ESA. Zástupcovia všetkých zúčastnených európskych krajín okrem iného zároveň podporili myšlienku usporiadania podobných stretnutí aj v budúcnosti.

Spoločná fotografia účastníkov stretnutia v Kourou...

Spoločná fotografia účastníkov stretnutia v Kourou.
Prof. Mikuláš Šupín - horný rad, štvrtý zľava.
Foto: ESA-CNES (2008)

Účastníci stretnutia v kontrolnom stredisku Jupiter...

Účastníci stretnutia v kontrolnom stredisku Jupiter.
Prof. Mikuláš Šupín - vpredu, tretí zľava.
Foto: ESA-CNES (2008)

Posledné stretnutie pracovného dňa...

Posledné stretnutie pracovného dňa.
Prof. Mikuláš Šupín - štvrtý zľava.
Foto: ESA-CNES (2008)