STANOVY
občianskeho združenia
Slovenský kozmický klub
čl. I
Názov, sídlo, pôsobnosť a charakter združenia

1. Názov združenia je Slovenský kozmický klub (ďalej len „združenie“).
2. Sídlo združenia:

Kimovská 2341/8
960 01 Zvolen

3. Združenie pôsobí na celom území Slovenskej republiky a nečlení sa na organizačné jednotky.
4. Združenie je občianske združenie založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

čl. II
Ciele združenia

1. Sledovať a popularizovať nové trendy v kozmonautike.
2. Organizovať popularizačné akcie v kozmonautike.
3. Spolupracovať s inými organizáciami, spoločnosťami a združeniami, ktoré majú podobné zameranie a ciele.
4. Popularizovať kozmonautiku medzi deťmi a mládežou.
5. Podporovať rozvoj kozmonautiky na Slovensku.

čl. III
Náplň a formy činnosti združenia

1. Náplň činnosti združenia musí zodpovedať cieľom združenia.
2. Hlavnou formou dosahovania cieľov združenia je zhromažďovanie a poskytovanie verejne dostupných informácií z oblastí súvisiacich s kozmonautikou.
3. Kooperácia s inými združeniami, ktoré majú za svoj hlavný cieľ propagáciu kozmonautiky.
4. Spolupráca s detskými a mládežníckymi organizáciami pri akciách na podporu a popularizáciu kozmonautiky.
5. Ďalšie formy činnosti združenia a ich konkretizáciu stanoví členská schôdza.

čl. IV
Členstvo v združení

1. Členom združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 15 rokov alebo právnická osoba.
2. Prihlášku na členstvo v združení prijíma výbor združenia. Pre prijatie nového člena je potrebný väčšinový súhlas všetkých členov výboru združenia.
3. Zakladajúcim členom združenia je fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje činnosti prípravného výboru a proti ktorej členstvu neboli vznesené odôvodnené námietky zo strany ostatných osôb zúčastňujúcich sa činnosti prípravného výboru.
4. Členstvo zaniká:

a) doručením písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia výboru združenia,
b) rozhodnutím členskej schôdze o vylúčení člena,
c) nezaplatením členských príspevkov v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch,
d) úmrtím člena združenia, resp. zánikom právnickej osoby, ktorá bola členom združenia,
e) zánikom združenia.

5. Člen má právo:

a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) zúčastňovať sa členskej schôdze, voliť a byť volený do orgánov združenia,
c) predkladať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti združenia,
d) podieľať sa na stanovovaní cieľov a foriem činnosti združenia.

6. Člen má povinnosť:

a) dodržiavať stanovy združenia,
b) konať v súlade s cieľmi združenia,
c) platiť členské príspevky.

čl. V
Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú:

a) členská schôdza,
b) výbor a predseda združenia,
c) revízor združenia.

čl. VI
Členská schôdza

1. Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza, ktorú tvoria členovia združenia. Členská schôdza sa schádza najmenej raz za rok.
2. Členskú schôdzu zvoláva výbor združenia. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná aspoň polovica členov združenia. V prípade, ak sa nezíde uznášaniaschopná členská schôdza, zvolá výbor združenia najneskôr do jedného mesiaca náhradnú členskú schôdzu, ktorá je uznášaniaschopná bez ohľadu na počet prítomných členov. Členská schôdza prijíma rozhodnutia hlasovaním. Pre prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, pokiaľ tieto stanovy neurčia inak.
3. Členskú schôdzu zvolá výbor združenia aj vtedy, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov združenia a to v termíne do jedného mesiaca, ak nie je v žiadosti uvedený neskorší termín.
4. Členská schôdza:

a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky, rozhoduje o zániku združenia (pre prijatie týchto rozhodnutí je potrebná najmenej dvojtretinová väčšina všetkých členov združenia),
b) volí a odvoláva výbor združenia a revízora,
c) schvaľuje rozpočet, správu o činnosti, správu o hospodárení za minulé obdobie a revíznu správu,
d) rozhoduje o vylúčení člena,
e) určuje formy a konkretizáciu činnosti pre ďalšie obdobie,
f) stanovuje výšku členských príspevkov.

čl. VII
Výbor a predseda združenia, konanie v mene združenia

1. Výbor združenia je trojčlenný a jeho funkčným obdobím je jeden rok. Zo svojho stredu volí predsedu združenia. Činnosť výboru združenia riadi predseda združenia, pričom jeho hlas rozhoduje v prípade rovnosti hlasov.
2. Výbor združenia riadi združenie v období medzi členskými schôdzami.
3. Predseda združenia je štatutárnym zástupcom združenia.

čl. VIII
Revízor združenia

1. Kontroluje činnosť združenia, predovšetkým jeho hospodárenie a plnenie rozhodnutí členskej schôdze. Jeho funkčným obdobím je jeden rok.
2. Pripravuje revízne správy a posudok návrhu výročnej zprávy, ktoré predkladá členskej schôdzi.

čl. IX
Zásady hospodárenia

1. Združenie je neziskovou organizáciou. Prípadné príjmy budú tvoriť členské príspevky, dary, dotácie a granty a tieto budú používané na činnosť združenia. Ďalšími príjmami môžu byť príjmy z činnosti, ktorá je v súlade s cieľmi združenia (publikovanie, služby). Združenie môže uzavrieť zmluvu o spolupráci s právnickou osobou pre finančné zabezpečenie svojich aktivít.
2. Výdavky združenia sú zamerané na uskutočňovanie cieľov združenia v súlade s formami činností podľa týchto stanov a rozpočtom združenia.

čl. X
Zánik združenia

1. Združenie zaniká:

a) uznesením členskej schôdze, ak za rozpustenie združenia alebo jeho zlúčenie s iným občianskym združením, ktorého ciele sú blízke cieľom združenia, hlasuje najmenej dvojtretinová väčšina členov združenia,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení.

2. V prípade zániku združenia vymenuje členská schôdza likvidátora, ktorý najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky združenia a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze.

čl. XI
Záverečné ustanovenie

1. Stanovy združenia nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.