Oddelenie kozmickej fyziky ÚEF SAV v Košiciach


Oddelenie kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach je zamerané na skúmanie fyzikálnych procesov prebiehajúcich v kozme, ktoré je možné študovať najmä prostredníctvom energetických kozmických častíc, včítane kozmického žiarenia. Ide o výskum zemskej magnetosféry, medziplanetárneho priestoru, slnečného povrchu, ako aj heliosféry. Od svojho založenia v roku 1969 sa oddelenie podieľalo na mnohých kozmických družicových experimentoch. Spojité meranie kozmického žiarenia zabezpečuje neutrónový monitor, ktorý je umiestnený vo vysokohorskom observatóriu na Lomnickom štíte v nadmorskej výške 2632 m.

Ďalšie informácie:

Oficiálna webstránka Oddelenia kozmickej fyziky ÚEF SAV v Košiciach http://space.saske.sk

Slovenský národný komitét COSPAR http://nccospar.saske.sk

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave


Výskumná činnosť Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave je zameraná na objasnenie mechanizmu účinku hormónov, na detekciu faktorov ovplyvňujúcich odpoveď organizmu na rôzne stresové podnety a na štúdium procesov podieľajúcich sa na neuroendokrinných reguláciách. V metodickom prístupe sa využívajú metódy molekulárnej biológie v kombinácii s fyziologickými a biochemickými technikami in vitro a in vivo. Experimentálne štúdie sú zamerané na zistenie úlohy hormónov v patogenéze kardiovaskulárnych, metabolických a duševných ochorení, ako je hypertenzia, diabetes, obezita, depresia, atď. Výsledky výskumu na zvieratách sú podkladom pre sledovanie pacientov a zdravých dobrovoľníkov s cieľom prispieť k liečbe a prevencii civilizačných ochorení.

Ďalšie informácie:

Oficiálna webstránka ÚEE SAV v Bratislave http://www.endo.sav.sk

Laboratórium pre výskum stresu ÚEE SAV http://www.endo.sav.sk/D-LSR.htm

Slovenský národný komitét COSPAR http://nccospar.saske.sk

Geografický ústav SAV v Bratislave


Geografický ústav SAV v Bratislave je vedeckým pracoviskom, v ktorom sa vykonáva základný a strategický aplikovaný výskum vo všetkých odboroch geografických vied. Hlavným objektom výskumu je priestorová štruktúra prírodných a sociálno-ekonomických systémov v ich vzájomných väzbách a so špeciálnym zreteľom na územie Slovenska. Výskum na ústave sa rozvíja v oblastiach fyzickej geografie, humánnej geografie, kartografie a geoinformatiky. Pri výskume krajiny sa využívajú údaje diaľkového prieskumu Zeme.

Ďalšie informácie:

Oficiálna webstránka GÚ SAV v Bratislave http://www.geography.sav.sk

Slovenský národný komitét COSPAR http://nccospar.saske.sk